وبلاگ

عقیق

سایت عقیق سایتی آموزشی, تفریحی و سرگرمی برای تمامی افراد خانواده

دور از بید و حشرات

برای جمع کرد ن و نگهد اری لباس های فصل گذشته، باید آنها را کاملاً از گرد و خاک، گرما، رطوبت و مهم تر از همه جوید ن و تخم گذاری حشرات مختلف محافظت کرد . حشرات و بید ها بسیار خطرناک هستند ، خصوصاً زمانی که با حرص و ولع لباس های شما را می خورند .
ما د ر اینجا راه هایی را برای مبارزه با این حشرات موذی برای شما ذکر می کنیم.
گام۱) پیش از اینکه بید ها لباس های شما را پید ا کنند ، آنها را از خانه های تاریک و گرم خود خارج کنید . د ر د فعات منظم زیر مبلمان و اثاثیه منزل، صند وقخانه و د ریچه های گرم کنند ه را تمیز کنید .
گام ۲) تله هایی برای تطمیع بید های لباس و از بین برد ن آنها قرار بد هید . این تله ها به شما کمک می کنند تا از وجود بید ها آگاه بشوید و از پرورش و تولید مثل آنها جلوگیری می کنید .
گام۳) قبل از جمع کرد ن و بسته بند ی لباس ها، آنها را کاملاً تمیز کنید . اگرچه حشرات به الیاف طبیعی مانند پشم، کرک و پر، ترمه، موهر و ابریشم حمله می کنند ، اما حشرات گرسنه مواد مصنوعی و ترکیبی را که با ذرات غذ ا، لکه یا عرق همراه باشند ، نیز می خورند . خشکشویی یا شستن لباس ها با آب گرم، تمامی مواد مضر و میکروب ها را از آن د ور می کند .
گام۴) از قفسه ها یا صند وق هایی استفاد ه کنید که به اند ازه کافی بزرگ باشند تا لباس ها فشرد ه و چروک نشوند . آویزان کرد ن بسته های لباس، از چین و چروک و گرد و خاک آنها جلوگیری می کند . اما این بسته ها به اند ازه کافی محفوظ از هوا نیستند تا بخارهای د فع کنند ه حشرات را د ر خود نگاه د ارند .
گام۵) جعبه های سد ر محکم و کیپ، د ستیابی حشرات را به لباس ها مشکل می سازد . تخته و چوب سد ر صند وق ها یا جعبه ها، روغن و خاصیت خود را به مرور زمان از د ست می د هد و پس از سه سال برای از بین برد ن آفت پارچه ها بی فاید ه می شود و کاربرد ی ند ارد . ضد حشرات طبیعی از قبیل گلوله های پنبه غوطه ور د ر اسطوخود وس یا روغن مرکبات چند ان موثر نیست و باید هر سه ماه یکبار تعویض بشود .
گام۶) نفتالین یا ضد بید هایی که حاوی کافور است نیز می تواند شما را از حمله حشرات محافظت کند .
یخ زد ن هم باعث از بین رفتن حشرات می شود . لباس هایی که مورد هجوم حشرات قرار گرفته است، د ر یک بسته پولی اتیلن بگذارید و آن را د ر قفسه فریزر د ر د مای حد ود ۲۳- د رجه سانتیگراد به مد ت۴۸ تا ۷۲ ساعت قرار بد هید . سپس بسته را د ر یخچال بگذارید تا یخ آن آب بشود و پیش از آنکه از بسته خارج کنید ، به اتاق ببرید .


خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه سایت عقیق ایمیل خود را در باکس زیر وارد کرده و دکمه ارسال ایمیل رافشار دهد :

تبلیغات
آخرین مطالب
آخرین مطالب بازدید شده
آموزش تعمیرات موبایل پل تیک بان